Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 25, 2017 in Biznes |

Fundusz rozwoju rolnictwa

Fundusz rozwoju rolnictwa, zespołowy fundusz akumulacji w gospodarce chłopskiej przeznaczony na inwestycje zespołowe w dziale produkcji rolnej. Produkt dodatkowy wytworzony w gospodarstwach chłopskich można podzielić na dwie części: 1. fundusz akumulacji pozostający w dyspozycji chłopów, przeznaczany na inwestycje produkcyjne w rolnictwie oraz na wiejskie inwestycje mieszkaniowe; 2. fundusz przekazywany do dyspozycji państwa w formie podatków, przeznaczany na inwestycje w różnych działach gospodarki narodowej i na inne cele ogólnospołeczne. W 1959 II Plenum KC PZPR postanowiło przekazać do dyspozycji kółek rolniczych na F.R.R. 88% tej części produktu dodatkowego wytwarzanego w gospodarstwach chłopskich, która była przyjmowana przez państwo w formie dostaw obowiązkowych, Wit dochodów państwa z dostaw obowiązkowych przeznaczono początkowo na inwestycje w przemyśle wytwarzającym środki produkcji dla rolnictwa. Od 1966 zaś przeznaczało się je na tzw. Centralny Fundusz Rezerwowy gromadzony na specjalnym koncie w Banku Rolnym. Po zniesieniu dostaw obowiązkowych w 1971 powiększono odpowiednio podatek gruntowy przeznaczając określoną część wpływów z tego podatku na finansowanie F.R.R., z którego 10% przeznacza się na Centralny Fundusz Rezerwowy. F.R.R. może być wykorzystywany wyłącznie na zakup środków trwałych. Podstawowa część tego funduszu przeznaczana Jest na zespołowy zakup traktorów, maszyn towarzyszących i wysoko wydajnych młocarń, a więc na takie inwestycje chłopskie, które nie mogą być finansowane i efektywnie wykorzystywane na zasadach indywidualnego władania przez przeważającą większość gospodarstw charakteryzujących się zbyt małą skalą produkcji. Uruchomione przez F.R.R. możliwości zespołowego władania i użytkowania maszyn rozszerzają możliwości zastosowania mechanizacji w indywidualnej gospodarce chłopskiej. F.R.R. przeznaczony jest także na takie inwestycje produkcyjne, jak melioracje dokonywane na gruntach użytkowanych zespołowo, stanowiących własność PFZ, na budowę przechowalni owoców i warzyw, rozbudowę zakładów przetwórstwa produktów rolnych, na rozwój produkcji materiałów budowlanych oraz na rozbudowę kuźni. Środki produkcji zakupywane z F.R.R. stanowią własność zespołową chłopów i mogą być użytkowane przez wszystkich członków kółka rolniczego na równych prawach. Utworzenie tego funduszu oznacza masowe powstawanie zespołowych form władania środkami produkcji w rolnictwie.