Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 7, 2017 in Biznes |

Prymat produkcji

Prymat produkcji, kierownicza, decydująca rola produkcji w całym procesie gospodarczym. Produkcja, podział, spożycie i akumulacja są współzależne i wzajemnie na siebie oddziałują. W tej współzależności i wzajemnym oddziaływaniu zasadniczą rolę odgrywa produkcja. Rola jej wyraża się w tym, że nic nie może zostać podzielone, spożyte czy zakumulowane, zanim nie zostało wytworzone. Charakter społeczny produkcji określa charakter społeczny podziału. Produkcja decyduje więc o tym, co i jak się dzieli. P.p. realizuje się odmiennie w warunkach kapitalizmu i socjalizmu. W kapitalizmie, mimo że w ostatecznym rezultacie produkcja służy konsumpcji, jednak celem bezpośrednim produkcji kapitalistycznej jest zysk. W socjalizmie natomiast produkcja podporządkowana jest bezpośrednio maksymalnemu zaspokojeniu potrzeb wszystkich członków społeczeństwa, przy zapewnieniu odpowiedniego do danych warunków wzrostu ekonomicznego. P.p. nie oznacza zatem podporządkowania spożycia produkcji. Zadania produkcji są bowiem wyznaczane przez cele spożycia, z tym jednak że cele te są określane z uwzględnieniem możliwości produkcji.