Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 22, 2017 in Biznes |

Bank międzynarodowy inwestycyjny

Bank międzynarodowy inwestycyjny (RWPG), rozpoczął działalność 1971 na podstawie umowy o utworzeniu podpisanej 10 VII 1970 przez większość krajów Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Kapitał statutowy M.B.I. ustalony został w wysokości 1 mld rubli transferowych (umowny — pieniądz obrachunkowy), przy czym wysokość udziałów poszczególnych krajów członkowskich zależy od wielkości eksportu we wzajemnym obrocie towarowym. Kapitał statutowy składa się w części z wpłat w rublach transferowych, mających odpowiednio zagwarantowane pokrycie towarowe, oraz w walutach wymienialnych lub w złocie. Równocześnie M.B.I. upoważniony został do zaciągania kredytów, przyjmowania wkładów średnio- i długoterminowych, do emitowania obligacji oraz do dokonywania innych operacji bankowych. M.B.I. w obrębie posiadanych własnych i obcych środków udziela odpowiednio oprocentowanych kredytów inwestycyjnych długoterminowych, maksymalnie do 15 lat, i średnioterminowych, do 5 lat. M.B.I. kredytuje przede wszystkim te przedsięwzięcia inwestycyjne, które pozwalają na lepszą realizację międzynarodowego podziału pracy oraz kooperacji i specjalizacji produkcji w krajach RWPG. Pierwszeństwo w uzyskaniu kredytów z M.B.I. mają te obiekty, które wykazują wyższą efektywność ekonomiczną i pozwalają na uzyskanie produkcji najwyższej jakości wg cen światowych. Kredyty udzielane są zarówno na wspólne przedsięwzięcia krajów RWPG, jak i poszczególnych krajów na podstawie uprzednio zawartej umowy, określającej ściśle warunki wykorzystania i spłaty kredytów oraz parametry ekonomiczne finansowanej inwestycji. M.B.I. ma obowiązek bieżącego nadzorowania wykorzystania uzyskanych środków. Władzami M.B.I. jest Rada i Zarząd Banku; siedzibą M.B.I. jest Moskwa.