Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 8, 2017 in Biznes |

Rejestr przedsiębiorstw państwowych

Rejestr przedsiębiorstw państwowych, urzędowy spis przedsiębiorstw państwowych, w którym podana jest nazwa przedsiębiorstwa, akt o jego utworzeniu, przedmiot działalności, określenie budżetu, przez który rozlicza się przedsiębiorstwo z budżetem państwa, organ nadrzędny, sprawujący nadzór (w przypadku zgrupowania w zjednoczeniu — nazwa zjednoczenia), imię i nazwisko dyrektora oraz ustanowionych pełnomocników, zakłady przedsiębiorstwa (w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub kombinatu) itp. Zgłoszeniu wpisu do r.p.p. podlegają również dane dotyczące połączenia, przekształcenia, przekazywania zakładów lub części przedsiębiorstwa, jego likwidacji, oznaczenia likwidatora oraz zmian danych zawartych w r.p.p. R.p.p. są prowadzone dla przedsiębiorstw przemysłu kluczowego przez Biuro Rejestru Przedsiębiorstw Ministerstwa Finansów, dla państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego przez wydziały finansowe wojewódzkich rad narodowych oraz dla przedsiębiorstw handlu zagranicznego przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego. Z chwilą dokonania wpisu do r.p.p. przedsiębiorstwo nabywa osobowość prawną. Osobne rejestry istnieją dla przedsiębiorstw spółdzielczych i prywatnych (rejestr handlowy).