Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 5, 2017 in Biznes |

Inwestycyjna dokumentacja

Inwestycyjna dokumentacja, zespół opracowań i dokumentów niezbędnych do podjęcia realizacji i rozliczenia poszczególnych przedsięwzięć lub zadań inwestycyjnych zgodnie z wymaganiami technicznymi, ekonomicznymi i prawnymi. D.i. określa i rozwiązuje takie zagadnienia, jak: l. cel i przedmiot inwestycji oraz jej przyszłe efekty; 2. ogólną i szczegółową lokalizację inwestycji; 3. rzeczową postać inwestycji oraz techniczny i organizacyjny sposób jej realizacji; 4. środki potrzebne do realizacji inwestycji i Jej koszty; 5. cykl realizacji inwestycji i jego fazy. Zakres i formy opracowywanej d.i. oraz stopień jej szczegółowości uzależnione są od rozmiaru, charakteru i złożoności inwestycji. D.i. dzieli się na dokumentację techniczno-ekonomiczną i prawną. W skład dokumentacji prawnej wchodzą zwykle dokumenty potwierdzające: przyjęcie inwestycji do planu państwowego, zakup lub wywłaszczenie terenu, na którym ma być realizowana, zezwolenie na jej rozpoczęcie, ustaloną lokalizację ogólną i szczegółową inwestycji itp. Dokumentacja techniczno-ekonomiczna składa się z: założeń techniczno-ekonomicznych, projektu technicznego i dokumentacji roboczej. Założenia techniczno-ekonomiczne określają cel i charakter inwestycji, jej przyszłe efekty produkcyjne lub usługowe, cykl realizacji oraz koszty i ekonomiczną efektywność inwestycji. Sporządzany na podstawie tych założeń projekt techniczny inwestycji składa się z zespołu opracowań i dokumentów, zawierających rozwiązania technologiczne, architektoniczne, budowlane i instalacyjne inwestycji oraz sposoby ich realizacji (wykonania). Założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji, sporządzane są najczęściej przez biura projektowe, a zatwierdzane przez inwestorów lub ich władze zwierzchnie. Założenia techniczno-ekonomiczne dużych inwestycji zatwierdzają resortowi ministrowie. Projekty techniczne inwestycji sporządzane są i zatwierdzane przez biura projektowe. Dokumentację roboczą, obejmującą szczegółowe szkice i rysunki robocze do robót budowlanych i montażowych, sporządzają z reguły jednostki realizujące te prace, tj. przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, producenci lub dostawcy maszyn i urządzeń itp. W inwestycjach przemysłowych ważną częścią dokumentacji są projekty organizacji robót budowlano-montażowych, organizacji rozruchu i przygotowania inwestycji do eksploatacji oraz projekty organizacji produkcji w wybudowanych zakładach.