Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 7, 2017 in Biznes |

Kapitał przemysłowy

Kapitał przemysłowy, kapitał przechodzący w swoim ruchu okrężnym przez fazę pieniężną, produkcyjną i towarową, przyjmujący kolejno formy kapitału pieniężnego, kapitału produkcyjnego i kapitału towarowego; w każdej z tych faz dokonuje specjalnych operacji. Każdy kapitał, którego jedną z faz jest produkcja i wytwarzanie wartości oraz wartości dodatkowej, jest zatem k.p. w szerokim tego słowa znaczeniu, tj. obejmującym również transport i rolnictwo. W węższym znaczeniu tego słowa k.p. jest to kapitał, który został zastosowany w przemyśle przetwórczym lub wydobywczym, w odróżnieniu od kapitału zastosowanego w handlu (kapitał handlowy), transporcie (kapitał transportowy), rolnictwie (kapitał rolniczy), budownictwie (kapitał budowlany) oraz w bankowości (kapitał bankowy). W epoce kapitalizmu monopolistycznego następuje proces zrastania się k.p. z kapitałem bankowym; wynika to z ogromnego wzrostu znaczenia instytucji kredytowych, tj. banków; wskutek tego procesu, któremu towarzyszy unia personalna (bankierzy zasiadają w radach nadzorczych przedsiębiorstw przemysłowych i odwrotnie — przemysłowcy są zapraszani do zarządów banków), powstaje kapitał finansowy, który staje się podstawową formą kapitału.