Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 7, 2017 in Biznes |

Produkcja towarowa

Produkcja towarowa, wielkość produkcji zrealizowanej (sprzedanej) przez daną jednostkę wytwórczą i przeznaczonej do realizacji na zewnątrz; w praktyce zalicza się do niej często również produkcję przeznaczoną na potrzeby przedsiębiorstwa produkującego, nie związane Jednak z podstawowym dla danej jednostki procesem produkcji. P.t. ujmuje się w formie naturalnej i wartościowej (w jednostkach pieniężnych); najczęściej oblicza się ją tzw. metodą zakładową, tzn. dla poszczególnych przedsiębiorstw. Możliwe są jednak i inne metody obliczania; w rolnictwie np. oblicza się p.t. tzw. metodą działów gospodarki narodowej (produkcja globalna). Do wartości p.t. obliczonej metodą zakładową zalicza się w przemyśle: 1. wartość wyrobów gotowych sprzedanych oraz przeznaczonych: a) do sprzedaży na zewnątrz przedsiębiorstwa, b) na własne inwestycje i kapitalne remonty, c) dla własnej gospodarki mieszkaniowej oraz dla pomocniczych gospodarstw rolnych itp.; 2. wartość sprzedanych półfabrykatów i części wyprodukowanych przez przedsiębiorstwo z własnych surowców; 3. wartość usług świadczonych na zewnątrz lub na własne cele nie związane z procesem produkcji (analogicznie jak w przypadku wyrobów gotowych), p.t. charakteryzuje wielkość dóbr i usług wchodzących do obrotu ekonomicznego; jest ona przedmiotem bilansowania produkcji między gałęziami oraz między producentem a końcowymi odbiorcami; najczęściej oblicza się ją w cenach bieżących.