Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 7, 2017 in Biznes |

Powszechna kasa oszczędności

Powszechna kasa oszczędności, bank państwowy, działający na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, powołany zwłaszcza do gromadzenia indywidualnych oszczędności pieniężnych ludności (zasoby pieniężne ludności); ponadto F.K.O. prowadzi rachunki bieżące organizacji społecznych i zawodowych, jednostek gospodarki nieuspołecznionej, osób fizycznych oraz rachunki pomocnicze dla jednostek gospodarki uspołecznionej; udziela kredytów dla ludności nierolniczej na budownictwo i remonty budynków mieszkalnych, uzupełnianie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych do spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, zakup towarów w jednostkach gospodarki uspołecznionej lub na spłatę należności za korzystanie z usług tych jednostek; obsługuje wykup pożyczki państwowej od ludności; dokonuje na zlecenie ludności różnych rozliczeń pieniężnych z tytułu usług komunalnych oraz innych usług i dostaw o charakterze powszechnym; prowadzi inkaso utargów sklepowych; wykonuje inne zadania określone przez ministra Finansów. P.K.O., rozwijając w społeczeństwie zrozumienie dla osobistego i społeczno-gospodarczego znaczenia oszczędności pieniężnych ludności, prowadzi różne rodzaje książeczek oszczędnościowych, jak imienne, oprocentowane w wysokości 3% z prawem wpłat i wypłat w placówkach własnych P.K.O. i placówkach pocztowych w całym kraju; imienne lub na okaziciela, umiejscowione z wkładami płatnymi a vista oprocentowanymi wg stopy 3% lub w terminach 3-, 6- i 12-miesięcznych ze zróżnicowanym oprocentowaniem 3,5%, 4% i 5% w stosunku rocznym; premiowane premiami pieniężnymi lub rzeczowymi; mieszkaniowe i z wkładami gromadzonymi systematycznie przez 5-letnie okresy, premiowanymi premiami pieniężnymi. Za zobowiązania P.K.O. z tytułu wkładów oszczędnościowych ludności poręcza państwo.