Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 8, 2017 in Biznes |

Zakład produkcyjny

Zakład produkcyjny, podstawowa jednostka produkcyjna w przemyśle; z.p. stanowi zamkniętą całość pod względem techniczno-produkcyjnym i terytorialnym, jest zlokalizowany w odrębnym budynku (lub zespole budynków), wyposażony w kompleksowe urządzenia produkcyjne przystosowane do wytwarzania określonych produktów, zatrudnia załogę odpowiednio przygotowaną pod względem fachowym. Odrębność techniczno-produkcyjna pociąga za sobą odrębność organizacyjną, polegającą na tym, że zakład jako całość podporządkowany jest jednemu zwierzchnikowi. W Polsce większe z.p. mają formę przedsiębiorstw. Z.p. różnią się między sobą zarówno stopniem wyposażenia w środki produkcji, jak i liczbą zatrudnionych; nazwę „z.p.” stosuje się np. do olbrzymiej walcowni blach w hucie im. Lenina, jak również do kilkuosobowej wytwórni wody sodowej. Zakłady wchodzące w skład jednego przedsiębiorstwa wielozakładowego mogą być wyposażone w pewne uprawnienia przedsiębiorstw, jak prawo sporządzania odrębnego bilansu, posiadania własnego rachunku bankowego, utrzymywania stosunków gospodarczych z innymi jednostkami. Zakłady nie będące samodzielnymi przedsiębiorstwami nie mają osobowości prawnej. Uchwała nr 193 RM z 23 X 1969 w sprawie kombinatów przemysłowych i budowlanych wprowadziła pojęcie zakładu wiodącego. Jest to czołowy zakład w kombinacie, którego kierownictwo spełnia również funkcje dyrekcji całego kombinatu.