Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 7, 2017 in Biznes |

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy (krótkoterminowy), udzielany jest na finansowanie środków obrotowych przedsiębiorstwa- -kredytobiorcy; utożsamiany jest często z kredytem krótkoterminowym; utożsamienie to nie jest w pełni słuszne, gdyż; 1. zdarzają się przypadki udzielania kredytu krótkoterminowego (a więc płatnego w ciągu roku od dnia jego udzielenia) na inwestycje środków trwałych (np. tzw. kredyty antycypacyjne na inwestycje); 2. k.o. występuje w przedsiębiorstwie niekiedy w sposób trwały, tracąc tym samym charakter kredytu krótkoterminowego. W gospodarce kapitalistycznej symbolem k.o. jest weksel handlowy i rachunek otwarty. Dostarczenie towaru w zamian za weksel odbiorcy jest najbardziej powszechną formą udzielania kredytu towarowego, a dyskonto weksli jest najszerzej stosowaną formą udzielania bankowego k.o. Poza dyskontem weksli banki kapitalistyczne udzielają również k.o. na określony termin lub w otwartym rachunku pod zastaw papierów wartościowych, towarów, dokumentów wysyłkowych lub innych wartości. W gospodarce socjalistycznej k.o. udzielany jest przedsiębiorstwom uspołecznionym jedynie przez banki; zasady jego udzielania konstruowane są tak, aby zapewnić jak najbardziej skuteczne oddziaływanie banku na gospodarkę kredytobiorcy. Ze względu na różne warunki działania oraz zasady gospodarki finansowej przedsiębiorstw uspołecznionych poszczególnych działów gospodarki narodowej odmienne są zasady ich kredytowania. Na ogół banki udzielają przedsiębiorstwom uspołecznionym podstawowych k.o. na finansowanie zapasów oraz środków obrotowych zaangażowanych w rozliczeniach z odbiorcami (należności od odbiorców) i tzw. kredytów płatniczych, których celem jest umożliwienie kredytobiorcy pokrycia pilnych płatności w przypadku, gdy nie wystarczają na to jego własne środki pieniężne i przyznane mu podstawowe k.o. W razie niespłacenia k.o. w terminie traktuje się go jako zadłużenie przeterminowane wobec banku i pobierane odsetki są wyższe od normalnych. Z k.o. mogą również korzystać właściciele indywidualnych gospodarstw rolnych, warsztatów rzemieślniczych i niewielkie prywatne przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe.